ماه: اکتبر 2017
آزمایش-جدید-فیسبوک-2

ممکن است به زودی جلب توجه مصرف کنندگان در فیسبوک برای خرده فروشان دشوارتر شود....