بیمه مسافرتی

با توجه به کشور مقصد ، سن و مدت زمان سفر از جدول زیر مبلغ واریزی جهت صدور بیمه مسافرتی خارج از کشور پیدا کنید و فرم زیر را تکمیل نمائید .

بیمه مسافرتی

پوشش كامل هزينه های پزشکی به شرح ذيل تا سقف 50،000 يورو جهت

منطقه 1: كليه كشورهاي جهان غير از امريكا و كانادا
منطقه 2: كشورهاي آمريكا و كانادا

1-2 انتقال پزشكی :

در صورتيكه بيمه شده دچار جراحات بدني يا بيماري ناگهاني ( و يا قرنطينه اجباري) در مدت اعتبار بيمه نامه گردد ” كمك رسان” موارد زير را سازماندهي و هزينههاي ان را پرداخت خواهد نمود.
الف – پذيرش بيمه شده در نزديكترين بيمارستان.
ب – در صورت ضرورت پزشكي انتقال بيمه شده با نظارت پزشكي لازم به هر طريق ( از جمله آمبولانس هوايي، هواپيماي تجاري، آمبولانس زميني كه البته محدود به اين موارد نميباشد) به بيمارستان مناسبتر بر اساس ماهيت بيماري و يا جراحات وارده و يا بازگرداندن بيمه شده به ايران در صورتي كه پس از درمان محلي شرايط جسمي بيمه شده مانع از بازگشتن وي بصورت يك مسافر معمولي، بر اساس نظر پزشك معالج و تيم پزشكي ” كمكرسان” نباشد، در صورتيكه بليط برگشت وي براي اين كار معتبر نباشد انتقال با خطوط بين المللي هوايي و يا وسايل ديگر انجام خواهد شد.
ج – بازگرداندن بيمه شده با هر وسيله ممكن به بيمارستاني در نزديكي محل زندگي وي در ايران به شرطي كه وضعيت جسمي وي مانع از انتقال نباشد.

2-2 پرداخت هزينه فوريت های پزشكی :

حداكثر تا 50،000 يورو در هر خسارت و هر دوره از پوشش.
فرانشيز: 25 يورو در هر مورد خسارت، باستثنا موارد مربوط به جراحات بدني و يا بستري شدن حداقل 24 ساعت بيمه شده در بيمارستان.
“كمكرسان” از سوي بيمهگر پرداخت هزينههاي فوريتهاي پزشكي،‌جراحي،‌داروخانه و بيمارستان را كه توسط بيمه شده و يا نماينده وي پرداخت شده در صورتيكه بر اساس گواهي پزشكي در موارد نياز فوري ناشي از جراحات بدني و يا بيماري ناگهاني باشد، تضمين مينمايد. ( اين ضمانت شامل موارد پروتز نمي گردد.) بیمه مسافرتی
هزينههاي پزشكي تا زمانيكه بيمه شده نيازمند بازگشت به ايران باشد ( در صورتي كه اين موضوع توسط تيم پزشكي ” كمك رسان” و پزشك معالج تاييد گردد) تحت پوشش خواهد بود. در صورتيكه بيمه شده از بازگشت به ايران خودداري نمايد. هزينه هاي پزشكي تنها معادل مبلغ هزينه بازگشت به ايران تحت پوشش خواهند بود.

3-2 راهنمايی پزشكی :

در موارد فوريت پزشكي ” كمك رسان” اطلاعات اساسي از قبيل نام پزشكان،‌متخصصان، دندانپزشكان ، داروخانه ها ، بيمارستان ها و مراكز پزشكي ، آمبولانس و غيره ، را در اختيار وي قرار خواهد داد و راهنمايي لازم را ارائه خواهد كرد. اين راهنمايي به معني تشخيص پزشكي نميباشد. بیمه مسافرتی

4-2 پرداخت هزينه فوريتهاي دندانپزشکی :

تا سقف 300 يورو براي هر بيمه شده در طول مدت اعتبار بيمه نامه.
“كمك رسان” پرداخت هزينه فوريتهاي دندانپزشكي انجام شده به وسيله بيمه شده و يا نماينده وي كه ناشي از صدمه بدني و يا بيماري حاد ناگهاني در شرايط اورژانس باشد به استثنا هر نوع پروتز و يا پركردن دندان را تضمين مينمايدو هيچ فرانشيزي تعلق نميگيرد. بیمه مسافرتی

5-2 بازگرداندن جسد متوفی :

در صورت فوت بيمه شده “كمك رسان” كليه اقدامات لازم در مورد سازماندهي و بازگرداندن جسد وي را بر عهده گرفته و هزينه هاي مربوط به انتقال جسد، آماده سازي جسد، تهيه تابوت لازم براي حمل و نقل بين المللي و انتقال جسد به نزديكترين فرودگاه به محل دفن در ايران را پرداخت خواهد نمود. بیمه مسافرتی
اين مزايا شامل هزينه هاي دفن و يا مراسم دفن نميباشد

6-2 كمك رساني حقوقی :

چنانچه بيمه شده بنا بر قوانين جاري كشور به دليل مسئوليت مدني و يا خسارت به اشخاص ثالث يا خشونت غير عمدي يا عدم رعايت قانون به عنوان يك شهروند ساده مورد تعقيب قرار گيرد ” كمكرسان” تعهد مينمايد ترتيبات لازم جهت دفاع ( حقوقي) بيمه شده را فراهم آورده و هزينههاي آن را حداكثر معادل مبلغ 1500 يورو به ارز محلي از سوي بيمهگر پرداخت نمايد. به استثنا مسئوليتهايي كه ناشي از استفاده، مالكيت يا نگهداري وسيله نقليه موتوري باشد. بیمه مسافرتی

7-2 عيادت ضروری :

در صورتيكه بيمه شده در اثر جراحات بدني يا بيماري بيش از 8 روز متوالي در بيمارستان بستري گردد ، ” كمك رسان” به درخواست بيمه شده هزينه بليط رفت و برگشت ( بليط عادي هواپيما يا قطار درجه يك از مبدا ايران) فرد منتخب بيمه شده را به محل بستري و هزينه اقامت وي را در هتل براي حداكثر 15 روز تا سقف روزانه 60 يورو پرداخت مينمايد. بیمه مسافرتی

8-2 درخواست كمك براي رفع مشكلات :

در صورت مفقود شدن و يا به سرقت رفتن مدارك مهم مسافرت از قبيل پاسپورت، ويزا، بليط هواپيما و غيره، ” كمكرسان” اطلاعات لازم در مورد چگونگي اقدامات قانوني براي جايگزين نمودن آنها را منطبق با قوانين محلي در اختيار بيمه شده خواهد گذاشت. بیمه مسافرتی

9-2 بازگرداندن كودكان بي سرپرست : 

هرگاه بيمه شده توسط ” كمك رسان” انتقال داده شود و يا جسد وي به ايران منتقل گردد، ” كمك رسان” كودكان زير 15 سال همراه وي را كه در اثر موارد فوق بي سر پرست مانده اند با يك سرپرست به ايران باز خواهد گرداند. بیمه مسافرتی

10-2 انتقال پيام هاي فوری :

“كمكرسان” به محض درخواست بيمه شده هرگونه پيام فوري مربوط به “حادثه تحت پوشش” را به فرد معرفي شده توسط بيمه شده انتقال خواهد داد. بیمه مسافرتی

11-2 بازگشت پيش بيني نشده به كشور محل اقامت :

چنانچه از بليط اوليه در اختيار بيمه شده نتوان براي بازگشت پيش بيني نشده استفاده كرد. ” كمكرسان” هزينههاي تكميلي معقول ناشي از بازگشت پيش بيني بيمه شده با هواپيما ( درجه عادي) يا قطار (درجه يك) را به كشور محل اقامت دائم وي، به دليل بروز مسايل حاد پزشكي يا فوت يكي از بستگان در آن كشور از سوي بيمه گر تهيه و پرداخت ميكند. بیمه مسافرتی

12-2 ارسال دارو :

در صورت نياز فوري بيمه شده به دارو، به شرط آنكه قبلا با تاييد تيم پزشكي ” كمكرسان” رسيده باشد،” كمك رسان” داروي تجويز شده يا مشابه آنرا در صورت در دسترس نبودن، تهيه و براي بيمه شده ارسال خواهد كرد. در هر صورت هزينه تهيه اين گونه داروها به عهده شخص بيمه شده خواهد بود و موضوع محل دارو نيز تابع مقررات روز حاكم بر شركتهاي هواپيمايي و يا هر شركت حمل و نقل ديگر ميباشد. بیمه مسافرتی

13-2 استرداد بار مسافر :

در صورت مفقود شدن بار بيمه شده يا حمل اشتباهي آن توسط شركتهاي حمل و نقل عمومي ” كمك رسان” با موسسه مربوط از قبيل شركتهاي هواپيمايي تماس ميگيرد و در صورت بازيابي،ترتيب ارسال اين گونه محموله ها را به محل اقامت بيمه شده خواهد داد. بیمه مسافرتی

14-2 تاخير بار مسافر :

چنانچه بار كنترل شده بيمه شده موقتاً در طول سفر گم شده و ظرف 12 ساعت از زمان ورود او به مقصد ذكر شده در پرواز ( به غير از ايران) ، به او تحويل نشود، ” كمك رسان” هزينه هايي را كه او در مقصد ذكر شده جهت خريد البسه و لوازم آرايشي/ بهداشتي ضروري ( تا سقف 250 يورو) تا زمان بازگردانيدن بار ظرف چهل هشت (48) ساعت ( هركدام زودتر) متحمل شده باشد از سوي بيمه گر جبران خواهد كرد.
در اين خصوص قبل از هرگونه پرداختي كمكرسان اعلاميههاي كتبي و يا تاييديه شركت حمل و نقل هوايي ( و يا نمايندگان آن ) مبني بر تاكيد كتبي ساعات تاخير و دليل تاخير و همچنين اصل صوتحسابها را از بيمه شده درخواست مينمايد.

15-2 فقدان بار به ثبت رسيده :

چنانچه بار كنترل شده همراه بيمه شده ظرف 48 ساعت از زمان ورود او به مقصد ذكر شده در پرواز تحويل نشود، ” كمك رسان” حداكثر مبلغ هشتصد (800) يورو به عنوان غرامت بر مبناي بيست (20) يورو براي هركيلو بار حداكثر 40 كيلو بابت هزينههايي كه بيمه شده جهت خريد اضطراري البسه و لوازم ارايشي / بهداشتي ضروري در ظرف 48 ساعت متحمل شده باشد پرداخت خواهد كرد.
در خصوص مزاياي بند 15-2 قبل از هرگونه جبران غرامتي،‌اظهاريه كتبي و يا گواهي شركت هواپيمايي مبني بر تاييد مفقود شدن و مقدار بار ثبت شده برحسب كيلو و همچنين اصل صورتحساب از سوي شركت” كمك رسان” درخواست خواهد شد و جبران خسارت صرفا بعد از ارايه اصل صورتحسابها انجام خواهد شد. بیمه مسافرتی
در خصوص مزاياي بندهاي 14-2 و 15-2 جبران خسارت فقط بعد از ارايه فاكتورهاي اصلي انجام خواهد شد.

16-2 تاخير در ساعت پرواز هواپيما : بیمه مسافرتی

در صورت تاخير در پرواز هواپيما،” كمك رسان” هزينه هايي را كه در ساعات بين پرواز اصلي هواپيما ( برمبناي جدول پرواز) و ساعت پرواز هواپيما پس از تاخير، متحمل شده است شامل رستوران و اقامت در هتل را تا سقف 150 يورو جبران خواهد نمود. تاخير در پرواز بايد از 6 ساعت بيشتر باشد.
هزينه هاي ياد شده تنها پس از ارايه اصل صورتحساب هاي مربوطه، كپي بليط و تاييديه كتبي شركت هواپيمايي در خصوص تاخير در پرواز هواپيما ميگردد.
كليه هزينه هاي مربوط به خريد از duty free، تلفن و يا سفرهاي جانبي به علت تاخير در پرواز هواپيما تحت پوشش نخواهد بود.
در صورت عدم دريافت گواهي تاييد شركت هواپيمايي مبني بر تاييد كتبي ميزان ساعات تاخير و دليل تاخير پوشش ارائه نخواهد شد.