یک شرکت مراقبت های بهداشتی دیجیتال که می خواهد بازار مصرف کننده را برای آزمایش...