نحوه محاسبه نمره و گزارش آزمون GRE

نحوه محاسبه نمره و گزارش آزمون GRE

برای اکثر متقاضیان آزمون GRE، سوال پیش می آید نحوه محاسبه نمره آزمون GRE به چه صورت است. دراین مبحث سایت ارزان سفر به دو سوال پر تکرار متقاضیان آزمون GRE که درسایت ETS پاسخ داده شده است، می پردازد.

نحوه محاسبه نمره و گزارش آزمون GRE (GRE Test)

به بخش های استدلال کیفی و استدلال کمی چگونه نمره داده می شود؟

آزمون کامپیوتری (Computer-delivered Test)

ارزیابی های استدلال کمی و استدلال کیفی بخش های تطبیقی هستند.این به این معنی است که کامپیوتر بخش دوم از ارزیابی که براساس عملکرد در بخش اول انجام شده را انتخاب می کند. در طی هر بخش، تمام سوالات به طور یکسان در نمره نهایی تقسیم می شوند. برای هر کدام از دو ارزیابی، نمره خام محاسبه می شود. نمره خام، تعداد سوال هایی است که درست پاسخ داده شده است.

نمره خام طی یک فرآیندی به نام معادل به نمره مدرج تبدیل می شود. حساب های روند معادل، برای تغییرات جزئی در دشواری بین نسخه های آزمون مختلف و همچنین تفاوت هایی در دشواری بین آزمون های انفرادی که توسط بخش سطحی تطبیقی معرفی شده است. بنابراین نمره مدرج داده شده از ارزیابی خاص منعکس کننده همان سطح ازعملکرد بدون درنظر گرفتن این که کدام بخش انتخاب شده و چه موقعی آزمون گرفته شده است.

آزمون کتبی (Paper-delivered Test)
نمره دادن به بخش های استدلال کمی و استدلال کیفی در آزمون کتبی  (Paper-delivered Test) طی یک فرایند دو مرحله ای است:
  • اول نمره خام محاسبه می شود.نمره خام، تعداد سوال هایی است که درست پاسخ داده شده اند.
  • سپس نمره خام طی یک فرآیندی به نام معادل به نمره مدرج تبدیل می شود.بنابراین نمره مدرج داده شده برای ارزیابی خاص منعکس کننده همان سطح از توانایی بدون در نظر گرفتن نسخه آزمون که داده شده است.

چگونه به بخش نوشتار تحلیلی نمره داده می شود؟

 

آزمون کامپیوتری (Computer-delivered Test)

برای آزمون کامپیوتری(Computer-delivered Test) ، هرکدام از مقاله با استفاده از مقیاس جامع 6 نمره، حداقل توسط یک فرد آموزش دیده نمره داده می شود. در محاسبه جامع، افراد آموزش می بینند به منظور اختصاص نمرات برا اساس کیفیت کلی یک مقاله در پاسخ به کار اختصاص داده شده است. سپس نمره مقاله توسط e-rater® ، یک برنامه کامپیوتری توسعه یافته توسط ETS، که برای نظارت فرد تصحیح کننده استفاده شده است، بازبینی می شود. اگر ارزیابی e-rater و نمره دهی فرد باهم، هم نظر باشند، نمره فرد تصحیح کننده به عنوان نمره نهایی استفاده می شود. اگر آنها به میزان معینی اختلاف دارند، نمره دومین فرد تصحیح کننده گرفته می شود، و نمره نهایی میانگین دونمره دوفرد تصحیح کننده است.

سپس نمرات نهایی در دو مقاله میانگین گرفته می شود و به نزدیکترین فاصله نیم نمره ای  از0-6 به صورت عدد صحیح وارد می شود. یک نمره برای ارزیابی نوشتار تحلیلی گزارش می شود. تاکید اصلی در بخش نوشتار تحلیلی بیشتر بر تفکر انتقادی و مهارت های نوشتار تحلیلی است تا گرامر.

آزمون کتبی (Paper-delivered Test)

برای ازمون کتبی (Paper-delivered Testهرمقاله با استفاده از مقیاس 6 نمره توسط دو فرد آموزش دیده نمره داده می شود. در محاسبه جامع، افراد آموزش می بینند برای اختصاص نمرات براساس کیفیت کلی یک مقاله در پاسخ به کار اختصاص داده شده است. اگر در مقیاس نمرات دو فرد بیش از یک نمره متفاوت باشد، اختلاف توسط سومین فرد تصحیح کننده GRE داوری می شود.در غیر این صورت از دو نمره هر مقاله میانگین به دست می آید. سپس نمره نهایی در دو مقاله میانگین گرفته می شود و به نزدیکترین فاصله نیم نمره ای  از0-6 به صورت عدد صحیح وارد می شود. یک نمره برای ارزیابی نوشتار تحلیلی گزارش می شود. تاکید اصلی در بخش نوشتار تحلیلی بیشتر بر تفکر انتقادی و مهارت های نوشتار تحلیلی است تا گرامر.

کلمات کلیدی :

پی پال ,پی پل ,ویزا کارت ,وقت سفارت ,خريد از آمازون ,پرداخت ارزي ,پرداخت دلاري