آزمایش جدید فیسبوک

ممکن است به زودی جلب توجه مصرف کنندگان در فیسبوک برای خرده فروشان دشوارتر شود.

بدون نظر