cancel-gre1

راهنمای تصویری لغو آزمون GRE General

ممکن است به هر دلیلی متقاضی آزمون GRE بعد از ثبت نام،تصمیم به شرکت در آزمون نداشته باشد.متقاضی می تواند تا 4 روز کاری قبل ازبرگزاری، آزمون خود را لغو (Refund) نماید و نیمی از هزینه پرداختی خود را بازپس گیرد.این مبلغ به کارتی که با آن هزینه ثبت نام را پرداخت کرده اید بازگردانده[…]