Black_Friday_word_cloud_lculig_Fotolia_large

شروع جمعه سیاه

خریداران دیگر منتظر شروع جمعه سیاه نیستند تا شروع به جستجو در معاملات آنلاین کنند و بسیاری از خرده فروشان در روز شکرگزاری و یا پیش از آن، فروش آنلاین خود را آغاز می کنند. انتظار می رود فروش جمعه سیاه امسال به صورت آنلاین، از دوشنبه سایبر سبقت بگیرد. خرده فروشان آنلاین که در[…]