هویت دیجیتالی

افراد پس از سرگردان بودن دراینترنت از خود رد پایی به جا می گزارند. ایجاد هویت دیجیتالی یا “طلای دیجیتالی” باعث می شود که بازاریابان بتوانند درک بهتری از خواسته ها و نیازهای مشتری داشته باشند تا به این صورت بتوانند خدمات شخصی سازی شده بیشتری را به عهده بگیرند. اما این هویت ها یک[…]